Hogy akkor mi is az a valami, arra lehetetlen felelni: Lacan szóhasználatával élve talán ez az a „Dolog”, melyet az elmúlt 80 évben tengernyi szakavatott és amatőr „kódfejtő” igyekezett körüljárni, és így tesz az Apertúra Könyvek első kötetének nagy tekintélyű szerzőgárdája is.

novak-and-hitchcock_500
Kim Novak és Alfred Hitchcock aVertigo forgatásán


A Hitchcock. Kritikai olvasatok nemcsak a rendezőről szóló magyar nyelvű szakirodalom hiánypótló kötete, de filmelméleti szöveggyűjteményként is nagy haszonnal forgatható: a benne szereplő szövegek az utóbbi évtized legnépszerűbb elméleti irányzatai felől közelítenek a mester egy-egy alkotásához.  

Az Apertúra folyóirat gondozásában megjelent könyv egy folyamatosan bővülő sorozat első  kötete, melynek következő darabja a tervek szerint Marc Vernet A hiány alakzatai. A láthatatlan és a mozi című monográfia, a harmadik kötet pedig egy, a vizuális és irodalmi narrációt körüljáró szöveggyűjtemény lesz, melyet várhatóan 2011-ben vehetünk majd kézbe.  (Az Apertúra könyvek honlapja)

Füzi Izabella a sorozat elé szánt köszöntőben leírja, oktatási segédanyagként is használható írásokat kíván megjelentetni a mozgóképtudomány területéről, legyen az fordítás, vagy eredeti mű, kanonizált, vagy újdonság az erejével ható írás, rövid tanulmány, vagy akár hosszabb monográfia.

hatsoablak_500
Hátsó ablak


Az első kötet egyelőre nem mutatja az előszóban ígért formai és tartalmi változatosságot: Füzi Izabella bevezető tanulmányán kívül kizárólag külföldi szerzők kanonizált szövegeit találjuk, melyek módszertanilag is sok hasonlóságot mutatnak, de még terjedelemben sem igen térnek el egymástól.  

A változatosság hiányáért azonban a szövegek és fordításaik egyenletesen magas színvonala kárpótol, melyek közül ki-ki saját elméleti „beállítottsága” alapján választhatja ki a számára legjobban tetszőt. A magyar nyelvű szakirodalom jelentős mennyiségű értékes „hiánycikkeit” tekintve pedig talán nem is baj, ha először ezeket a „fehér foltokat” igyekeznek eltűntetni a sorozat szerkesztői.

Egy komoly szakszövegeket felvonultató  könyv kapcsán ritkán adatik meg az olvasónak, hogy ne csak a tartalomban, hanem a külcsínben is esztétikai élvezetet leljen. Ám ezt a kötetet már csak nézegetni is érdemes. A borító már-már provokatív minimalizmusa Hitchcockhoz méltó hatást kelt, és szinte azonnal magához vonzza a tekintetet. A kötet pszichoanalitikus elemzései révén később még arra is vetemedhetünk, hogy messze menő következtetéseket vonjunk le abból, ahogy a cím köré gyűlnek a hírhedten baljóslatú madarak— mintha csak arra várnának, hogy keselyűkként cincálják szét a könyv tárgyát, a „kisbetűsített” hitchcockot.

rebecca_500
Rebecca, a Manderlay-ház asszonya


Az amatőr pszichologizálásnál azonban sokkal többet nyújt maga a tartalom, úgyhogy talán jobban járunk, ha a madarakat hátrahagyva megnézzük, mi vár ránk „odabent”  (A szövegek is ugyanezt teszik: a borítót ihlette filmről ugyanis szinte alig találunk bennük említést).  

A kötet tanulmányainak egyike sem egy könnyű esti olvasmány, ám a könyv összeállítói láthatóan mindent megtettek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a befogadást: a szakszövegek megszokott stílusához képest meglepően nagy méretű betűtípus, és szellős tördelés kényezteti a szemünket, az elemzésekhez elengedhetetlen illusztrációk pedig éppen kellő mennyiségűek ahhoz, hogy érthetővé tegyék a szövegeket, de ne kelljen megszakítanunk miatta minduntalan az olvasást.

Amennyiben a filmelmélet és filmelemzés legalapvetőbb fogalmaival és irányaival tisztában vagyunk, nem okoz komoly fejtörést a szövegek értelmezése, melyek általában egy-egy film részletes elemzésével igyekeznek alátámasztani érveiket. A beválogatott tanulmányok nem csak Hitchcock „slágereit” veszik górcső alá, így a klasszikus Hátsó ablak, Szédülés, Észak-északnyugat, vagy a Manderley-ház asszonya mellett kevéssé ismert és elemzett művekkel is találkozhatunk, mint például a rendező némafilmkorszakának alkotásai (Christopher Moritz: A látás allegóriája Hitchcock némafilmjeiben), vagy a Rémület a színpadon című filmje (Francesco Cassetti: Két narratív stratégia: Antonioni és Hitchcock).

north-by-northwest_500
Észak, északnyugat


További segítséget nyújthat a szerkesztő Füzi Izabella bevezető tanulmánya, mely a négy legfontosabb elemzési szempont érvényesítéséhez hoz egy-egy példát az életműből. A tanulmány első gondolatmenetében meglepő módon nem Hitchcock, hanem Tarantino legújabb filmjének egyik jelenetét elemzi, ezzel szolgáltatva bizonyítékot arra, hogy a Hitchcock-rejtély feszegetésének komoly létjogosultsága van 2010-ben is.

A pszichoanalitikus filmelmélet egyik alapkötetének címét „átfordítva”, azt mondhatnánk, a kötet minden, amit tudni akartál Hitchcockról, de nem merted megkérdezni Lacantól. A tanulmányokat átlapozva az a benyomás alakulhat ki az olvasóban, hogy az értelmező induljon bármilyen teoretikus „felszereléssel”, bármely szegletéből a hitchcocki univerzumnak, nem kerülheti el, hogy előbb-utóbb Lacanhoz csatlakozzon. A teljes hitchcocki szakirodalmat tekintve azonban torzít ez a Lacan-központú világkép. A filozófus felülreprezentáltsága abból az egyszerű tényből adódik, hogy a válogatásba négy tanulmány is bekerült a fentebb említett – Minden, amit tudni akartál Lacanról, de nem merted megkérdezni Hitchcocktól című - kötetből. (A kötet szerkezeti adottságai miatt azonban csak a kötet alapos végigtanulmányozása után juthatunk el ehhez a felismeréshez, egyrészt, mert a négy „lacanista”, Slavoj Žižek, Pascal Bonitzer, Mladen Dolar és Miran Božovic tanulmánya nem egymást követő szövegei a kötetnek, másrészt a forrásokról csak az utolsó oldal felsorolásából tájékozódhatunk.)

Lacan legelismertebb újraolvasója Slavoj Žižek, Hitchcock egyik legelmélyültebb elemzője. Žižek Hitchcock történeti elhelyezésének problematikáját járja körül abban a tanulmányában, mely eredetileg az általa szerkesztett Minden, amit tudni akartál… kötet bevezetőjében olvasható. A filozófus a realista-modern-posztmodern triász határára helyezi az életművet, majd ezen jellemzők hangsúlyeltolódásai alapján különíti el a rendező egyes korszakait. Ezekhez Žižek különböző – korszakokra jellemző – objektumtípusokat rendel, melyeket a lacani triász (Valós-Imaginárius-Szimbolikus) allegóriájaként értelmez.

hitchcock_500
A mester, Alfred Hitchcock


Žižek tanulmányának egyik gondolatát fejti ki Mladen Dolar, aki a kötet egyik legizgalmasabb tanulmányában Hitchcock tárgyainak megjelenési módjait, értelmezési lehetőségeit és rendszerezését vázolja fel. A Dolar által felvázolt rendszerben kitér a híres McGuffin meghatározására és működésmódjára is, nem utolsó sorban pedig megtudjuk azt is, hogy az elnevezés alapja egy vicc: „Mi van abban a csomagban, amit a csomagtartóba raktál? Az egy McGuffin. Mi az a McGuffin? Hát az egy szerkentyű, amivel oroszlánt lehet fogni az Adirondak hegyen. De hát az Adirondakban nincs is oroszlán. Poén A: Valójában ez sem egy McGuffin. Poén B: Látod, működik.”

Pascal Bonitzer a rendezői univerzum másik fontos sarokkövének, a hitchcocki suspense működésmódjának elemzésére vállalkozik tanulmányában, és arra keresi a választ, hogy milyen jellegzetességek választják el más rendezők technikájától. Bonitzer szerint a hitchcocki eljárás megszületéséhez az attrakciós jellegű filmkészítés megváltozására volt szükség, mely után létrejött a mozdulatlanság, a tekintet és az emberi arc kora (vö. Kulesov kísérlet), amikor már a veszély puszta bejelentése is elegendő a feszültség megteremtéséhez: „a hitchcocki suspense azért lehetséges, mert minden film a priori úgy működik, mint egy Lumiére film, a hitchcocki rendezés pedig az efféle filmekre való provokatív reakció.” A „provokáció” során a természetes rendben keletkezik egy „folt”, mely megteremti a „tekintetet”. Bonitzer szerint azért buktak el sorban az eljárását szolgaian követő rendezők, mert a suspense a hitchcocki világkép része és tükre, mely „monopólium legfeljebb parodizálható, vagy utánozható (esetenként intelligensen, mint ahogy Brian de Palma példája mutatja), és szükségszerűen utolérhetetlen, mivel a hitchcocki fikció formáját, lényegét és tartalmát, azaz egyedülállóságát előfeltételezi.”

Az elméleti irányzatok közül  – a pszichoanalízis mellett – a feminista diskurzus foglalkozott a legtöbbet a rendezővel. A feminizmus ezúttal egyetlen, ám annál jelentősebb szöveggel képviselteti magát a szöveggyűjteményben. Tania Modleski a Zsarolás című film elemzése alapján igyekszik cáfolni azt az elterjedt nézetet, mely szerint Hitchcock filmjei tematizálják hírhedt nőgyűlöletét. Modleski néhány – Hitchcock által homályban hagyott – kulcsmomentumra hívja fel a figyelmet a narrációban, melyek olyan alternatív értelmezés felé nyitják meg az utat, amik által a női néző nem csak mazochista élvezetet talál a rendező filmjeiben. Modleski szerint nem Hitchcock, hanem a kritikai hagyomány működteti, és teremti újra a patriarchális elnyomás gépezetét.

zsarolas_500
Zsarolás


Žižekhez hasonlóan a kötet zárótanulmányának szerzője is egy sajátos – deleuze-i elmélet alapján kijelölt - határpozícióba helyezi a hitchcocki életművet: Sam Ishii-Gonzales a deleuze-i idő-kép és mozgás-kép közötti átmenet jelenségeit elemzi Hitchcock filmjeiben. A szerző több példán keresztül vezeti le, miként építi be Hitchcock a modern film egyes jellemzőit (pl. mentális képek használata) a klasszikus narratívába.

Nemcsak a tanulmányok, de maga a könyv is igényes munkáról tanúskodik: a már korábban említett szemet kímélő és gyönyörködtető tördelés mellett a nyomdai és szerkesztési hibákra sem lehet panaszunk. A szerkesztők egyetlen zavaró figyelmetlensége a tartalomjegyzék utolsó néhány címéhez rendelt hibás oldalszám, de ettől még nem fogunk elveszni a függelékben sem.  

Nagy kérdés, vajon a szakirodalom bőségét ecsetelő kötet végigolvasása után hány filmes tanonc kap kedvet vagy bátorságot ahhoz, hogy Hitchcockot válassza írása tárgyául, mindenesetre a kötet függelékében minden segítséget megadnak hozzá a szerkesztők. A teljesség igényével készült filmográfia a legfontosabb adatokkal, illetve egy válogatott szakirodalmi bibliográfia is rendelkezésre áll, hogy még mélyebbre áshassuk magunkat a hitchcocki „tudat”, és a filmek világában.