A filmgyártási célú támogatások beadásának kezdő időpontja: 2011. szeptember 21. napja.

A forgatókönyv/filmterv-fejlesztési és filmgyártás-előkészítési célú pályázatok beadásának kezdő időpontja: 2011. október 3. napja.

A későbbiekben kiírásra kerül elkészült egész estés játékfilmek, animációs filmek és dokumentumfilmek bemutatásához kapcsolódó marketing- és kamattámogatási pályázat is.

A pályázók köre:

Forgatókönyv/filmterv-fejlesztésre:

Minden olyan magánszemély vagy filmelőállító, aki/amely megfelelő referenciával rendelkezik.

Megfelelő referenciával nem rendelkező pályázó kizárólag megfelelő referenciával rendelkező filmelőállítóval közösen pályázhat.

Filmgyártás-előkészítésre és gyártásra:

- rendező és producer együtt pályázhat.

Megfelelő referenciával rendelkező filmelőállítónak az a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemély, Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy valamely EGT-államban vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely államban  székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság magyarországi fióktelepe minősül, aki, illetve amely vagy amelynek többségi tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője a pályázat benyújtását megelőzően filmelőállítóként részt vett legalább egy Magyarországon moziban bemutatásra került, vagy A-kategóriás filmfesztiválon részt vett filmalkotás létrehozásában.

Megfelelő referenciával rendelkező forgatókönyvírónak azon a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemély, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy valamely EGT-államban vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely államban  székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság magyarországi fióktelepe minősül, amely íróként, vagy társíróként a pályázat benyújtását megelőzően részt vett legalább egy olyan forgatókönyv létrehozásában, amelyből Magyarországon moziban bemutatásra került, vagy A-kategóriás filmfesztiválon részt vett filmalkotás készült.

Amennyiben a Támogató forgatókönyv/filmterv-fejlesztési célú, illetve filmgyártás-előkészítési támogatást nyújt a Támogatott részére, az Mktv. hatálya alá tartozó filmgyártás-előkészítési, illetve filmgyártási célú támogatást kizárólag a Támogatótól igényelhet. Amennyiben a Támogató ilyen támogatást nem nyújt, a Támogatott jogosult más, az Mktv. hatálya alá tartozó támogatást nyújtó szervezethez pályázni.

Akik/amelyek 2010. december 31. napját követően az adott támogatási cél tekintetében bármely más, az Mktv. hatálya alá tartozó szervezettől filmszakmai célú támogatásban részesültek, a Támogatótól ugyanazon támogatási cél tekintetében támogatásban nem részesülhetnek. Amennyiben ezen dátumot megelőzően részesült mástól támogatásban adott projekt adott támogatási célját illetően, abban az esetben a támogatásokat össze kell számítani és együttesen kell megfelelniük a maximális támogatási értéknek/intenzitásnak. A korábbiakban kapott támogatásokról a pályázónak nyilatkoznia kell.

2. A támogatható filmalkotásra vonatkozó rendelkezések

a) a filmalkotás mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 2.§ 7.a) és b) pontjában meghatározott magyar filmalkotás vagy magyar részvételű koprodukciós filmalkotás, vagy forgatókönnyv/filmterv-fejlesztés esetén a megvalósítandó filmalkotás a fejlesztési munkaterv és a pályázó szándéka szerint magyar filmalkotásnak minősül majd az Mktv. 2.§ 7.a) pontja alapján, vagy magyar részvételű koprodukciós filmalkotásnak minősül majd az Mktv. 2.§ 7.b) pontja értelmében,
b) a filmalkotás végterméke 35  mm-es film kópia vagy DCI 2K, és/vagy egyes produkciók esetében előre meghatározott E-cinema szabvány;
c) a kérelmezett támogatási összegen kívül az adott cél megvalósításához szükséges teljes finanszírozási háttér igazoltan a pályázó rendelkezésére áll; Amennyiben a megvalósításhoz szükséges teljes finanszírozási háttér csak szándéknyilatkozat formájában rendelkezésre, a Támogató ezt teljes körűen nem fogadja el, ezért a Támogató csak 60 napra érvényes előszerződést ír alá a Támogatottal, amely indokolt esetben egy alkalommal meghosszabbítható.

A pályázónak a pályázat benyújtásakor meg kell jelölnie az igényelt összeget, a támogatási célt, és a támogatandó műfajt.

Pályázható támogatási összegek:

- Forgatókönyv/filmterv-fejlesztési támogatás az Mktv. 12.§ (3) bekezdés a) pontja alapján:

1. Kulturális támogatás: a forgatókönyv/filmterv-fejlesztéssel közvetlenül összefüggő elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 7,5 millió forint a Bizottság N 2002/2008. számú határozata alapján.

2. Különös méltánylást érdemlő esetben a Támogató a fentieket meghaladó összegben csekély összegű (de minimis) támogatást nyújthat a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 3. §-a alapján.

Forgatókönyv/filmterv-fejlesztés keretében elszámolható költségek:

a) opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak
b) forgatókönyv-írói megbízási díjak, honoráriumok
c) kutatási megbízási díjak és kutatással összefüggő költségek

- Filmgyártás-előkészítési támogatás az Mktv. 12.§ (3) bekezdés b) pontja alapján:

1. Kulturális támogatás: a filmgyártás előkészítéssel közvetlenül összefüggő elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 7,5 millió forint a Bizottság N 2002/2008. számú határozata alapján.

2. Különös méltánylást érdemlő esetben a Támogató a fentieket meghaladó összegben csekély összegű (de minimis) támogatást nyújthat a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló 25/2008. (VIII. 8.) OKM rendelet 3. §-a alapján.

Filmgyártás-előkészítés keretében elszámolható költségek :

a) opciós díjak és egyéb, a filmtervfejlesztéshez szükséges jogdíjak
b) a filmtervfejlesztéssel összefüggő megbízási díjak, honoráriumok
c) kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek
d) szereplőválogatással összefüggő díjak és költségek
e) a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díjak és költségek
f) a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és megszerzésével összefüggő díjak és költségek
g) koproducerek, finanszírozók, támogatók keresésével, tárgyalásokkal, megállapodáskötéssel összefüggő díjak és költségek
h) gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díjak és költségek
i) marketing- és forgalmazási tervezéssel (célpiac és célközönség meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi forgalmazókkal, bemutatkozás fesztiválokon stb.) összefüggő díjak és költségek
j) kísérleti, referencia- vagy próbafelvételekkel kapcsolatos díjak és költségek
k) helyszínkereséssel összefüggő díjak és költségek
l) rendezői és operatőri koncepció, látványtervek, jelmeztervek elkészítésével és egyéb kreatív elemek tervezésével összefüggő díjak és költségek
m) a filmtervfejlesztéssel kapcsolatos működési költségek (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig terjedően)
n) animációs filmeknél: grafikai kutatással, cselekményvázlat-készítéssel összefüggő díjak és költségek

Amennyiben a pályázó által igényelt összeg meghaladja a 7,5 millió forintot, a Támogató azt csekély összegű (de minimis) támogatásként kezeli, amely esetben a teljes kapott támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül.
Csekély összegű támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévő vállalatok részére. Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

- Filmgyártási támogatás az Mktv. 12.§ (3) bekezdés c) pontja, illetve a Bizottság N 2002/2008. számú határozata alapján:

A Támogató filmgyártás támogatása keretében alaptámogatást és többlettámogatást nyújthat. Alaptámogatásként a támogatandó filmalkotás gyártási költségvetésének (elszámolható költségeinek), koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának legfeljebb 50%-a (beleértve a közvetett támogatás (adókedvezmény) mértékét), de a Támogató által nyújtott támogatás maximális összege nem haladhatja meg a 150.000.000,- Ft-ot.

Az Mktv. 13. §-ában foglaltak betartásával az alaptámogatáson és más állami támogatáson felül többlettámogatás nyújtható, azzal, hogy a teljes támogatási összeg (minden állami támogatást együttvéve) nem haladhatja meg a támogatandó filmalkotás gyártási költségvetésének, koprodukciós filmalkotás esetén a magyar hozzájárulás arányának legfeljebb 90%-át.Többlettámogatás további feltétele, hogy a Támogatott a támogatási szerződésben foglaltak szerint a támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg a filmalkotás felhasználási jogait – a támogatási szerződésben foglalt terjedelemben – átruházza a Támogatóra.

A filmgyártás keretében elszámolható költségekre a 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet 13. § -ában foglaltak irányadók. Nem számolható el közvetlen filmgyártási költségnek az a költség, amelyre vonatkozóan a pénzügyi teljesítést váltó kibocsátásával, vagy termékek és szolgáltatások beszámításával valósítják meg.

Az Mktv. 13.§ szerinti intenzitási szabályok betartását a mozgóképszakmai hatóság vizsgálja.

3.  A támogatási cél megvalósításának feltételei és határideje

3.1. A támogatási cél megvalósításának határideje a támogatási szerződésben kerül meghatározásra.

3.2 Forgatókönyv/filmterv-fejlesztés esetén a támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben

a) a forgatókönyv megalkotása befejeződött és azt a Támogató elfogadta,
b) a Támogatott a támogatási összeggel elszámolt és az elszámolást a Támogató elfogadta, a fejlesztési munka szakmai és pénzügyi értékelése, Támogató általi auditálása megtörtént
c) amennyiben a támogatott a forgatókönyv felhasználási jogaival nem rendelkezett, úgy azt a vele közösen pályázó filmelőállító megszerezte, és ezt a támogató felé a vonatkozó eredeti okiratok benyújtásával hitelt érdemlően igazolta.

3.3 Filmgyártás-előkészítése  támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak, amennyiben

a) a támogatott a támogatási összeggel elszámolt, és az elszámolást Támogató elfogadta, a munka szakmai és pénzügyi értékelése, Támogató általi auditálása megtörtént
b) a filmterv-fejlesztés eredményeképpen a forgatókönyv végleges, a finanszírozás szerkezete megvalósult, alkotói és produceri szempontból a terv gyártásra kész

3.4 A támogatási cél akkor minősül megvalósítottnak filmgyártási támogatás esetén, amennyiben

a) a támogatott a támogatási összeggel elszámolt, és azt a Támogató elfogadta, munka szakmai és pénzügyi értékelése, Támogató általi auditálása megtörtént
b) a támogatott az archiválásról szóló 60/1998 (III.27.) számú Kormányrendelet szerinti kötelezettségének eleget tett és ezt a támogató felé igazolja,
c) az elkészített filmalkotásról köteles példány (2 db DVD)  Támogató részére leadásra került,
d) a Támogató által meghatározott, forgalmazáshoz szükséges szállítási anyagok Támogató részére átadásra kerültek,

3.5 A támogatási cél megvalósításáig a támogatási szerződés hatályban marad. A támogatási cél bármely feltételének késedelmes teljesítése, vagy nem teljesítése a támogatási szerződés megszegésének minősül és az abban meghatározott hátrányos jogkövetkezmények alkalmazhatók (támogatási összeg utolsó részlete folyósításának megtagadása, már folyósított támogatási összegek visszakövetelésének lehetősége stb.).

4. A pályázókra vonatkozó követelmények

4.1 A pályázónak a pályázat beadásakor legalább támogatási nyilatkozattal, opciós megállapodásokkal, támogatás esetén a támogatási szerződés megkötésekor véglegesített szerződésekkel kell igazolnia a következőket:

a) forgatókönyv/filmterv-fejlesztés esetén: rendelkezik a szinopszis/forgatókönyv/treatment kizárólagos területi korlátozás nélküli fejlesztésének jogával a megfilmesítés lehetőségével, vagy forgatókönyv/filmterv-fejlesztés esetén azt a forgatókönyvíróval közösen pályázó filmelőállító a támogatásból megszerezheti;
b) filmgyártás-előkészítés vagy gyártás esetén: rendelkezik a szinopszis és/vagy a forgatókönyv kizárólagos területi és időbeli korlátozás nélküli megfilmesítési jogával, vagy azokat a támogatási szerződés megkötéséig megszerezheti,
c) valamennyi filmalkotóval és közreműködővel olyan tartalmú megállapodások kötik, amelyek alapján a szerződésben vállalt díj megfizetése esetén a filmterv fejlesztésnek / a filmalkotás gyártásának megvalósításához és filmcélú felhasználásához szükséges szerzői vagyoni jogok összességét megszerzi és képes jogszavatosságot vállalni harmadik személyek irányában arra vonatkozóan, hogy a filmterv/filmalkotás felhasználását semmilyen körülmény, tény, illetve jog, jogosultság nem akadályozza.

4.2. Amennyiben a pályázó koprodukciós filmalkotás gyártásához kér támogatást, úgy  szavatolnia kell, hogy produkció megvalósításának feltételeiről szóló koprodukciós szerződés alapján legalább az alábbi jogokkal fog rendelkezni, illetve a következő feltételeknek fog megfelelni:

a) eredeti kép-és hangfelvétel negatívjának, illetve sokszorosításra alkalmas eredeti példányának tulajdonjoga és jogosultság bemutatásra alkalmas műpéldány készítésére;
b) vagyoni hozzájárulásának és a produkció teljes költségvetésének arányában részesedés a filmalkotáson fennálló – szerzői vagyoni és szomszédos - jogokból és bevételekből;
c) Magyarország és a filmelőállító megnevezése a produkcióban részt vevők között;
d) folyamatos információkérés a produkció gyártásáról, státuszáról a külföldi filmelőállítókról és ezeknek az információknak átadása a Támogatónak;
e) territoriális (területi) kizárólagos forgalmazási jog és részesedési jog a magyarországi bevételekből, kivéve, kivételes és indokolt esetben, ha a magyar és külföldi filmelőállítók ettől eltérően állapodnak meg;
f) a filmalkotás magyar nyelvű változatának elkészítése (felirat, hangalámondás, szinkron);
g) a filmalkotás (mozi)bemutatási joga Magyarországon,
h) a szerződés a Támogatási Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek megfelel.

Koprodukció esetén a pályázó okiratokkal (pl.: 30 napnál nem régebbi eredeti hiteles cégkivonat, vagy egyéb, külföldi hatóság által kiállított, a létezést igazoló okirat, legalább egyszerű magyar nyelvű fordítással, amelyből a képviseletre jogosult személye megállapítható), köteles igazolni, hogy a koprodukciós partnerek az adott külföldi ország jogszabályai szerint bejegyzett cégek és nem állnak megszüntetésére irányuló eljárás alatt.

A pályázati dokumentáció elemeit az 1. számú melléklet tartalmazza. A pályázat nyelve magyar.

5. A pályázatok benyújtása, átvétele és pályázati díj

5.1. A pályázati adatlapot és mellékleteit filmgyártási pályázat esetén 2011. szeptember 21. napjától, míg forgatókönyv/filmterv-fejlesztési és filmgyártás-előkészítési pályázat esetén 2011. október 3. napjától egy eredeti példányban - minden oldalon cégszerű aláírással ellátva -, és egy elektronikus formában (CD, DVD stb.) kell magyar nyelven benyújtani.
Az idegen nyelven íródott forgatókönyv/szinopszis/filmterv esetén annak egyszerű magyar nyelvű fordítását is csatolni kell a pályázathoz. Ezen szabály alól a Támogató Vezérigazgatója rendkívüli méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat.

5.2. A pályázat benyújtásakor a pályázó on-line adminisztrációs adatlap kitöltésére köteles, amely a Támogató honlapján elérhető. A pályázat benyújtásának időpontja az on-line adminisztrációs adatlap feltöltésének időpontja. Az adatlapot a pályázó az on-line regisztrációt követő 5 napon belül kinyomtatva, eredetben aláírva a pályázati mellékletekkel együtt köteles a Támogató székhelyén vagy honlapján megjelölt postacímre benyújtani. Ennek elmaradása esetén a pályázat érvényét veszti, érkeztetési időpontját elveszíti és a rendszerből törlésre kerül.

A pályázatokat munkanapokon, hétfőtől-péntekig 08.00 és 16.00 óra között lehet személyesen benyújtani a Támogató honlapján megjelölt helyen. A Pályázati Adminisztrációs Osztály az átvételkor- az online regisztráció alapján - év, hó, nap, óra, perc pontossággal érkezteti a pályázatot.

5.3. Pályázati díj: A pályázó első pályázata után pályázati díj fizetésére nem köteles. Aktuális pályázatának elbírálásáig minden további pályázat beadása pályázati díj köteles. A pályázati díj minden további pályázat esetében egységesen 50.000 Ft+áfa.

Jelen pont alkalmazásában műfaj alatt értendő animációs film, játékfilm, dokumentumfilm.

A pályázati díjat a Támogató FHB-nál vezetett 18203246-06011663-40010015 sz. számlájára kell befizetni a pályázat azonosító számának és a pályázó pontos nevének feltüntetésével. A befizetést a pályázat benyújtásakor igazolni kell.

A befizetett pályázati díjat az MNF nem téríti vissza, a pályázati díjról az MNF a pályázó felé számlát állít ki.

5.4 Támogatott a támogatásként nyújtott összeg 2,5 %-ának (áfa nélkül) megfelelő összegű adminisztrációs díjat köteles megfizetni a Támogató részére. Az adminisztrációs díj a támogatási összegből levonásra kerül. Az adminisztrációs díjról Támogató áfával növelt értékben számlát állít ki. Az adminisztrációs díj a Támogató által – a projekt fejlesztésétől a marketing munkák lezárásáig – kifejtett tevékenység ellenértékét képezi.


6. A pályázatok elbírálása (Értékelési rendszer – megtalálható az MNF honlapján)

6.1.Érvényes pályázat esetén a forgatókönyv, szinopszis, treatment a forgatókönyv-olvasóhoz kerül, aki írásbeli ajánlást készít a Támogató által a pályázati kiírások mellékleteként meghatározott értékelési pontrendszere szerint. Amennyiben a forgatókönyv-olvasó ajánlása értelmében a forgatókönyv, szinopszis

a) 1- 17 pontot ér el, a forgatókönyv-olvasó nem javasolja támogatását;
b)18 ponttól támogatásra javasoltnak minősül.

A pályázó részére a forgatókönyv-olvasó értékelése megküldésre kerül.

A fejlesztésért felelős szervezeti egység vezetője a forgatókönyv-olvasó ajánlása alapján dönt arról, hogy a pályázatot elutasításra vagy támogatásra javasolja, és javaslatával együtt a pályázatot továbbítja a Filmszakmai Döntőbizottság részére, amely elbírálja a pályázatot.

Az a) pont alatti esetben a Filmszakmai Döntőbizottság többségi határozattal, a fejlesztésért felelős szervezeti egység vezetőjének elutasító javaslata ellenére is dönthet úgy, hogy a pályázatot megvizsgálja. Ilyen döntés hiányában a pályázat elutasításra kerül.

Az a) pont alatti esetben a pályázó indítványozhatja a forgatókönyv, szinopszis, treatment két forgatókönyv-olvasó általi újraértékelését az értékelés kézhezvételétől számított 15 napon belül. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az eredeti értékelést készítő forgatókönyv-olvasó az újraértékelés során nem járhat el. Az újraértékelés díja 100.000,- Ft + Áfa, amelyet a pályázó a kérelem benyújtásával együtt köteles megfizetni a Támogató részére. A pályázati eljárás során újraértékelésre egy alkalommal van lehetőség.

Amennyiben a Filmszakmai Döntőbizottság szükségesnek ítéli meg, a döntés meghozatala előtt személyes prezentációra kérheti fel a pályázót, amelyre határnapot tűz. A határnap elmulasztása esetén a Filmszakmai Döntőbizottság a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg döntését.

Amennyiben a Filmszakmai Döntőbizottság úgy ítéli meg, hogy a produkció a pályázó által megjelölt támogatási cél esetében nem támogatható, megjelölheti az attól eltérő más támogatási célt, amely esetében a pályázatot előzetesen támogathatónak ítéli meg. Ebben az esetben a Támogató 15 napos határidő biztosításával felhívja a pályázót a pályázat módosítására, illetve kiegészítésére, ennek során a már benyújtott iratokat ismételten benyújtani nem szükséges. Amennyiben a módosítás, illetve kiegészítés a forgatókönyv tartalmi vagy formai átalakítására vonatkozik, és a pályázó a Támogató felhívásában foglalt javaslatokat elfogadja, amelyhez támogatást nem kíván igénybe venni, azt a felhívás kézhezvételétől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül jelezni köteles a Támogató részére, amely határidőt tűz a módosítások benyújtására.  Amennyiben a pályázó a Támogató felhívásának határidőben eleget tesz, úgy az eredeti pályázat sorszámát megtartja. Amennyiben a módosítás illetve kiegészítés a forgatókönyv tartalmi vagy formai átalakítására vonatkozik, és ahhoz a pályázó támogatást kíván igénybe venni, újabb pályázat benyújtására köteles. Az újabb pályázat ez esetben az eredeti pályázat sorszámát nem tartja meg.

6.2. A forgatókönyv fejlesztési részleg az értékeléseket a Filmszakmai Döntőbizottság elé terjeszti. A Filmszakmai Döntőbizottság legalább havonta egyszer ül össze, és hozza meg döntését. A Támogató a döntését a hiánytalan pályázati dokumentáció benyújtásától számított 60 napon belül hozza meg. Indokolt esetben a Támogató az elbírálási határidőt meghosszabbíthatja, amelyről a pályázót elektronikus úton értesíti.

6.3 Amennyiben a forgatókönyv legalább 15 pontot ér el és a pályázat elutasításra kerül, azon pályázó, akinek/amelynek, illetve amennyiben filmelőállítóval közösen pályázik, a filmelőállítónak a pályázat benyújtását megelőző 7 éven belül mozibemutatásra került filmalkotása a mozgóképszakmai hatóság igazolása alapján legalább 100.000-es  nézőszámot ért el, vagy A-kategóriás filmfesztiválon versenyben volt, újra prezentálhatja  forgatókönyvét, szinopszisát a Filmszakmai Döntőbizottság előtt, amennyiben ilyen igényét a döntés kiküldését követő 15 napon belül jelzi a Támogató felé. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Az újraprezentálás díja 100.000,- Ft + Áfa, amelyet a pályázó a kérelem benyújtásával együtt köteles megfizetni a Támogató részére. A pályázati eljárás során újraprezentálásra egy alkalommal van lehetőség.

7. A támogatási szerződés

7.1. A nyertes pályázókkal a Támogató támogatási jogcímenként támogatási szerződést köt a államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak alapján.

7.2. A Támogató és a támogatott/Projekttársaság közötti támogatási szerződés megkötésének feltételei:

A Támogató  a támogatásról szóló döntést meghozta;
a támogatott által benyújtott pályázati dokumentáció adatai nem változtak, kivéve a Projekttársaság alapításának kötelezettségét, ahol szükséges, valamint ha a változást a Támogató  előzetesen jóváhagyta és
a szerződéskötés 2. számú melléklet szerinti alapokmányait a támogatott a Támogatónak  hiánytalanul benyújtotta.

7.3. Nem köthető szerződés azon nyertes pályázóval/projekttársasággal, akivel szemben a Támogatási Szabályzatban rögzített kizárási feltételek valamelyike fennáll.

7.4. A támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a támogatási cél megvalósítására vonatkozó, valamennyi alkotói, közreműködői, támogatói, koprodukciós, finanszírozási és egyéb szerződés – legkésőbb a támogatási szerződés megkötésekor - hatályba lépjen valamint a támogatási szerződés időbeli hatálya alatt hatályában fenntartott legyen.

7.5. A támogatási időszak alatt a forgatókönyvíró, rendező és a producer személye kizárólag a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható. A támogatott/projekttársaság és a támogatási cél nem módosítható és a támogatásra való jogosultság nem átruházható.

A Támogató fenntartja a Pályázati Kiírás módosításának jogát.

Budapest, 2011. augusztus 22.

1. számú melléklet

I. Az összes támogatási cél esetén benyújtandó iratok:


1.         online regisztrációs adatlap előzetes kitöltése, amely a Támogató honlapján elérhető,

2.         - forgatókönyv és szinopszis, vagy

- treatment és szinopszis, vagy

- szinopszis

3.         amennyiben a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, pályázó 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, illetve nyilvántartásba vételt igazoló okirat, valamint a képviseletre jogosult eredeti aláírási címpéldánya

4.         az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított ún. „nemleges igazolások” a pályázó vonatkozásában
5.         a pályázó alábbi nyilatkozatai:
(1) vele szemben a Támogatási Szabályzatban, illetve az Mktv.-ben felsorolt kizáró okok, illetve összeférhetetlenség egyike sem áll fenn, valamint;
(2) magára nézve kötelezőnek ismeri el a Támogatási Szabályzatban foglaltakat;
(3) nyilatkozik arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, és felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, vagy adósságrendezési eljárás nincs ellen folyamatban;
(4) nincs a pályázónak a Támogatóval szemben korábbi támogatásból eredően nem teljesített elszámolási, illetve lejárt visszafizetési kötelezettsége;
(5) vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a pályázat benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált támogatással a Támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a Támogató nem fogadta el;
(6) tulajdonosai között nincs olyan szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző három évben felhasznált támogatással a Támogatóval szemben nem számolt el, vagy elszámolását a Támogató nem fogadta el;
(7) egyéb, bármely más szervezettől igénybe vett, vagy igényelt filmszakmai célú támogatás összegéről, és a támogató személyéről,
(8) nincs a pályázónak lejárt archiválási kötelezettsége a 60/1998 (III.27.) Kormányrendelet alapján;
(9) Átláthatósági nyilatkozat (letölthető a Támogató honlapjáról)
(10) a pályázó tudomásul veszi azt a kötelezettségét, hogy támogatás esetén a filmalkotás felhasználása során biztosítania kell, hogy a filmalkotás végefőcímén és valamennyi reklámhordozón a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Támogató támogatóként feltüntetésre kerüljön;
(11) kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a produkció Támogató általi támogatása esetén a támogatási összeg 80%-ának megfelelő összeget Magyarországon költ el, vagy az Mktv. 13. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti felmentés kérelme és indoklása
(12) nyilatkozat a filmszakmai tartozásokról,
(13) pályázó nyilatkozata arról, hogy a forgatókönyv, szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogaival rendelkezik vagy azokat a támogatási szerződés megkötéséig megszerezheti, illetve forgatókönyv/filmterv-fejlesztési célú pályázat esetén azokat a Támogató által nyújtott támogatásból megszerezheti.
6.         referencia hitelt érdemlő igazolása (szakmai életrajz, fesztiváldíjak, filmográfia, forgatókönyvíró, filmelőállító bemutatása), szükség esetén megállapodás a producer és a pályázó között, produceri referencia hitelt érdemlő igazolása.
7.         a mozgóképszakmai hatóság által a pályázó szervezet vagy személy nyilvántartásba vételéről hozott jogerős határozat másolata.
8.         szükség esetén a pályázati díj befizetését igazoló okirat másolata

II. Az egyes támogatási célok vonatkozásában benyújtandó további iratok:

1. Forgatókönyv/filmterv-fejlesztési célú támogatás esetén:

1.         Forgatókönyv/filmterv-fejlesztési költségvetés és finanszírozási terv,
2.         Forgatókönyv/filmterv-fejlesztési munkaterv;
3.         amennyiben a forgatókönyv/filmterv-fejlesztés más magyar vagy külföldi filmelőállítókkal való együttműködésben valósul meg, az erre vonatkozó dokumentumok, megállapodások, hazai és nemzetközi koprodukció esetén koprodukciós előszerződés/szerződés, eredeti nyelven és az irat magyar fordítása;
4.         amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival rendelkezik, az ezt hitelt érdemlően igazoló eredeti dokumentumok; amennyiben a pályázó a forgatókönyv, szinopszis felhasználási jogaival nem rendelkezik, azok megszerzésére vonatkozó opciós szerződés.
5.         amennyiben a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, nyilatkozat arról, hogy az igényelt támogatás a pályázónak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen az előző három pénzügyi év vonatkozásában odaítélt támogatással együtt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.2. Filmgyártás-előkészítési és filmgyártási  célú támogatás esetén:

1.         a mozgóképszakmai hatóságnak a támogatás igénybevehetőségére vonatkozó jogosultság (kulturális követelményrendszernek való megfelelés) megállapításáról szóló jogerős határozata,
2.         filmgyártás-előkészítési célú támogatás esetén, gyártás-előkészítési / filmgyártási célú támogatás esetén gyártási költségvetési terv (movie magic formátumban) és finanszírozási terv és az azt alátámasztó dokumentumok,
3.         pályázó képviselője, a producer és a rendező aláírásával ellátott megvalósítási ütemterv,
4.         leírás a különleges technikai igényekről, elképzelésekről,
5.         rendezői koncepció
6.         Filmgyártás-előkészítési célú támogatás esetén, gyártási koncepció;
7.         filmgyártási célú támogatás esetén marketing és forgalmazási stratégia, valamint forgatókönyv;
8.         a filmszerzőkkel és más közreműködőkkel, vállalkozókkal, kötött szerződések, előszerződések, opciós nyilatkozatok;
9.         eredeti dokumentumok, amelyek hitelt érdemlően igazolják, hogy a pályázó a forgatókönyv, illetve szinopszis, filmalkotás létrehozásához szükséges felhasználási jogaival rendelkezik, vagy azokat a támogatási szerződés megkötéséig megszerezheti;
10.       eredeti dokumentumok, amelyek hitelt érdemlően bizonyítják, hogy a kérelmezett / pályázott összeg kivételével az összes egyéb forrás legkésőbb a támogatási szerződés hatálybalépéséig rendelkezésre áll;
11.       a pályázat kedvező elbírálása szempontjából releváns adatokat tartalmazó dokumentumok;
12.       amennyiben a filmgyártás-előkészítési támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, nyilatkozat arról, hogy az igényelt támogatás a pályázónak bármely forrásból csekély összegű támogatási jogcímen az előző három pénzügyi év vonatkozásában odaítélt támogatással együtt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.A Támogató további iratok csatolását és adatokat kérhet a pályázóktól amennyiben az a pályázat elbírálásához szükséges.
Az eredetileg nem magyar nyelven készített dokumentumok magyar nyelvű fordítását a pályázó köteles csatolni a pályázati dokumentációhoz.

2. számú melléklet


Támogatási szerződés alapokmányai

1.         A Támogató döntése;
2.         a pályázat és annak mellékletei;
3.         pályázó szervezet esetén a nyilvántartásba vételt igazoló okirat, és – amennyiben létrehozása kötelező - a projekttársaság 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonata, illetve nyilvántartásba vételt igazoló okirat, valamint a képviseletre jogosult eredeti aláírási címpéldánya
4.         az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal, és a székhely/lakóhely szerinti önkormányzat által kiállított 30 napnál nem régebbi ún. „nemleges igazolások”;
5.         a támogatási cél finanszírozását alátámasztó dokumentumok;
6.         a támogatott elkülönített bankszámlájának száma, amelyen a támogatás összegének felhasználása elkülönítetten nyilvántartható;
7.         felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízásra, amennyiben támogató közvetlenül folyósítja a nyújtott támogatást;
8.         a Támogatott nyilatkozata arról, hogy vele, illetve a projekttársasággal kapcsolatban nem állnak fenn az Mktv.-ben, a jelen Szabályzatban, illetve a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró, illetve összeférhetetlenségi okok;
9.         filmgyártási célú támogatás esetén a Támogatott által kötött biztosítási szerződés a támogatott produkció vonatkozásában, amelynek kedvezményezettje a támogatás erejéig a Támogató,
10.       A filmelőállító; producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek), és a rendező aláírásával ellátott támogatási cél megvalósításának teljes költségvetése és a támogatási összeg felhasználására vonatkozó, a támogató által elfogadott külön költségvetés, valamint finanszírozási terv (szükség esetén a módosított költségvetés);
11.       a producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek) és a rendező aláírásával ellátott forgatókönyv, illetve szinopszis;
12.       véglegesített, valamennyi fél által aláírt olyan szerződés, amelyre vonatkozóan a pályázati dokumentáció csupán szándéknyilatkozatot, opciós vagy előszerződést tartalmazott (ld. megfilmesítési és egyéb alkotói szerződések, koprodukciós szerződés, támogatási szerződések, stb.),
13.       véglegesített, a filmelőállító, producer (koprodukció esetén a magyar és a külföldi producerek), és a rendező által aláírt gyártási terv, illetve forgatókönyv/filmterv-fejlesztés esetén fejlesztési munkaterv, és
14.       gyártás esetén: a producer és a rendező aláírásával ellátott cash-flow terv,
15.       saját forrás/önrész igazolása
16.       a mozgóképszakmai hatóság határozata/igazolása a kulturális követelmények teljesítéséről, a besorolásról és a filmalkotás nyilvántartásba vételéről (együtt: a támogatás igénybevehetőségéről)
17.       az Mktv. szerint közvetett támogatás igénybevétele esetén az erre vonatkozó szándéknyilatkozat; támogatási szerződés másolata
18.       Nyilatkozatok:
(1) nincs a pályázónak a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal szemben korábbi támogatásból eredően nem teljesített elszámolási, illetve lejárt visszafizetési kötelezettsége;
(2) vezető tisztségviselői vagy tulajdonosai között nincs olyan személy, aki a pályázat benyújtását megelőző három évben olyan szervezet vezető tisztségviselője volt, amely a vezető tisztségviselésének időtartama alatt felhasznált támogatással a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal szemben nem számolt el, vagy elszámolását a Magyar Mozgókép Közalapítvány nem fogadta el;
(3) tulajdonosai között nincs olyan szervezet, amely a pályázat benyújtását megelőző három évben felhasznált támogatással a Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal nem számolt el, vagy elszámolását a Magyar Mozgókép Közalapítvány nem fogadta el;