A Kollégium felhívják a Pályázók figyelmét, hogy az Európai Bizottság 2008. július 16-án elfogadta az új magyar filmszakmai támogatási rendszert, amelynek szabályait a 2008. évi XXXVIII. törvény illesztette be a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénybe. A pályázatok elbírálásakor a kollégium érvényesíti a
törvény rendelkezéseit.


Filmterv fejlesztésére (játékfilm, tévéfilm forgatókönyvírására)
Altéma kódszáma:
1063 

Pályázni lehet eredeti és adaptációs tervekkel, treatmenttel vagy máshol még nem pályáztatott első változatú forgatókönyvvel.  (Treatment: elbeszélő jelenetsor, jelenetről jelenetre leírt történet, de a jelenetek még nem kidolgozottak, nincsenek párbeszédek. Hossza játékfilm esetén 20-25, tévéfilm esetén 8-15 oldal. Forgatókönyv első változat: végig írt forgatókönyv, melyben még lehetnek vázlatos, jelzésszerű részletek.)

A treatmentet, illetve a forgatókönyv első változatát 5 példányban kell benyújtani, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a pályázó nevét és a mű címét. 

Pályázhatnak:
- számlaképes magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval,
- jogi személyek (a forgatókönyvíró engedélyének csatolásával!)

Elszámolható költségek:
- forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
- a szinopszis: max. 2 oldal (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
- a forgatókönyvíró(k) rövid szakmai életrajza (5 példányban),
- szerzői jogok igazolása (csak adaptáció esetén).

(A szinopszist  a szakmai önéletrajzot és a treatmentet  és/vagy első változatú forgatókönyvet példányonként összetűzve kell beküldeni!)

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat. 

Rezsiköltség nem számolható el.

Megpályázható maximális összeg: 1 200 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további támogatási összeg csak abban az esetben kerül utalásra, ha a pályázó /lebonyolító a támogatás első részletével maradéktalanul elszámolt és azt az Elszámoltatási Osztály elfogadta, valamint ha a Mozgókép Szakmai Kollégium a benyújtott forgatókönyvet a bírálat során megfelelő színvonalúnak találta és az utalást jóváhagyta.

A kidolgozott forgatókönyv beadási határideje: 2010. július 30.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés a) pontja.Filmterv fejlesztésére  (animációs film képes forgatókönyv (story board) és figuratervek elkészítésére)
Altéma kódszáma: 1063

Pályázni lehet 5-10 perces, önálló animációs filmek, vagy filmsorozatok képes forgatókönyvének és figuraterveinek elkészítésére. Előnyt élveznek azok az alkotások, amelyek magyar irodalmi alapötletre épülnek.

Pályázhatnak:
- számlaképes magánszemélyek pénzügyi lebonyolítóval,
- jogi személyek (a forgatókönyvíró engedélyének csatolásával)

Elszámolható költségek:
- forgatókönyv-írói megbízási díj, honorárium

A pályázat kötelező tartalmi elemei:
- a szinopszis (5 példányban, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
- a vázlatos story board és a figuraterv, amiből következtetni lehet a film képi világára (5 példányban és digitális formában /jpg, pdf, doc/, minden példányon jól olvashatóan feltüntetve a forgatókönyv íróját és a mű címét.),
- a forgatókönyv-készítő szakmai önéletrajza,
- szerzői jogok igazolását (csak adaptáció esetén).

(A szinopszist, a story boardot, a figuratervet és a szakmai önéletrajzot példányonként összetűzve kell beküldeni!)

A megpályázható maximális összeg: 600 000 Ft 

A támogatás maximális mértéke: az elszámolható költségek 80%-a.

Egy forgatókönyvíró csak egy témával pályázhat.

Rezsiköltség nem számolható el.

A megítélt támogatás 50%-ának utalása a szerződésben foglalt ütemezésnek megfelelő időpontban történik, a további támogatási összeg csak abban az esetben kerül utalásra, ha a pályázó/ lebonyolító a támogatás első részletével maradéktalanul elszámolt és azt az Elszámoltatási Osztály elfogadta, valamint ha a Mozgókép Szakmai Kollégium a benyújtott forgatókönyvet a bírálat során megfelelő színvonalúnak találta és az utalást jóváhagyta.

A kidolgozott forgatókönyv beadási határideje: 2010. július 30. 

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés a) pontja.Filmes rendezvényekre és nagyrendezvényekre
Altéma kódszáma: 1008

- Támogatásban részesülhetnek a 2010. január 1.–2010. december 31-ig lebonyolításra kerülő – a filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló – országos, regionális, és határon túli magyar rendezvények (filmhét, fesztivál, szemle, bemutató stb.) szervezői.
- Részösszegű támogatásban részesülhetnek a 2010. január 1.–2011. december 31-ig lebonyolításra kerülő nagyrendezvények, melyeknek programjai döntően filmhez kapcsolódnak.
- A 2011. évre tervezett – nem évenkénti gyakoriságú – nagyrendezvények előkészítésére pályázhatnak olyan, hagyományokkal és nemzetközi ismertséggel is rendelkező események, melyek teljes költségvetése meghaladja a 10 millió forintot.

Pályázhatnak:
a fenti kritériumoknak megfelelő rendezvények szervezői.

Elbírálás szempontjai:
- a pályázati cél teljesítése,
- művészi és szakmai színvonala.

A pályázat elbírálása során előnyt élveznek:
- a többéves hagyományokkal bíró rendezvények,
- a település (város, kistérség) életében jelentős művészeti rendezvénysorozat filmes rendezvényei,
- a kortárs hazai filmművészet alkotásait bemutató rendezvények,
- nemzeti filmhetek, nemzetiségi filmhetek
- azok a pályázók, akik jelentős külső vagy saját forrást tudnak biztosítani,
- a nagyszámú, jelentős filmművészeti értékek népszerűsítését és terjesztését szolgáló, megalapozott és kidolgozott koncepcióval bíró rendezvények.

Elszámolható költségek:
- meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíjai,
- (terem-) bérleti díj,
- utazási költség,
- szállásköltség,
- kiadványok nyomdaköltsége,
- reklám- és propagandaköltség.

Pályázat kötelező tartalmi elemei:
- a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
- a projekt megvalósításának részletes költségvetése,
- nyilatkozat és dokumentáció a rendezvényre máshol elnyert állami támogatások összegéről,
- Annak a pályázónak, aki 2009-ben az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumától rendezvényre támogatást kapott, a pályázathoz csatolnia kell a támogatott rendezvény szakmai értékelését, különös tekintettel a résztvevők számára és a sajtóvisszhangjára.

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: az esemény helyét, idejét, részletes programját, a rendezvény részletes leírását, fotódokumentációját, médiavisszhangját, látogatói és közreműködői létszámát.

Reprezentációs költségekre támogatás nem igényelhető.

Rezsiköltség nem számolható el.

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 80%-a.

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatások jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés g) pontja.A kollégium egyik altémában sem ír elő nevezési díjat és kötelező önrészt.

Pályázatot benyújtani csak az NKA portálján található pályázati adatlapon lehet.

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

Leadási határidő:
A pályázat 2010. január 22-ig beérkezően nyújtható be, kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére (H - 1388 Budapest, Pf. 82).

A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Az adatlap kitöltési útmutatóitt tölthető le!


Tájékoztatják a magyarországi illetőségű Pályázókat, hogy a pályázat benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatják továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatják a pályázókat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.