Ha a központi költségvetést érintő intézkedés miatt az MMK-nak nyújtott támogatás összege változik, az MMK Kuratóriuma  fenntartja jogot, hogy a 2009. évi keretfelosztást és a pályázati kiírásokat módosítsa. A bevezetésre kerülő új rendelkezések hatékony alkalmazása érdekében az MMK Kuratóriuma az alábbi közleményt teszi közzé.  

1. A megváltozott gazdasági helyzethez igazodó gazdálkodási célokkal összefüggő intézkedések

A támogatás folyósítása és hitelintézeti előfinanszírozása

A támogatási összeg folyósítása utófinanszírozással - hitelintézeti folyósítással - történik. A megváltozott világgazdasági helyzetre és pénzpiaci kockázatkezelésre való tekintettel a hitelintézetek nem kötnek hitelszerződést olyan gazdálkodó szervezettel, amelynek a hitelbírálathoz benyújtott okirataiból kiderül, hogy veszteséges. Tekintettel arra, hogy az MMK hitelintézeti folyósítás útján nyújt támogatást - a támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele a hitelintézeti folyósításra vonatkozó szerződés létrejötte.

Az MMK fenntartja jogát arra, hogy a megítélt támogatások folyósítását - ideértve a hitelintézeti folyósítás megkezdését is - részben vagy egészben 2010. évre ütemezze. Indokolt esetben a támogatási cél megvalósításának határidejét a Kuratórium támogatási döntésében a folyósítás ütemezéséhez igazodva módosíthatja.

A hitelintézeti folyósítás feltételeinek felülvizsgálata

A hitelintézeti folyósítás feltételei felülvizsgálatra szorulnak a kamatot egyéb hitelnyújtási kondíciókat érintő ingadozások miatt.

Az elmúlt 3 évben az MMK több százmillió forint kamattámogatást nyújtott a filmalkotások megvalósításához és egyéb mozgóképszakmai célokhoz. Az MMK által is alkalmazott utófinanszírozási modell széles körben elterjedt gyakorlat, amelyet mind a magyar támogatók, mind az európai és más külföldi támogatók alkalmaznak.

Az MMK által szinte automatikusan biztosított kamattámogatás nem motiválta eléggé a támogatottakat, hogy a legkedvezőbb finanszírozási megoldást megtalálják és egyéb forrásokat bevonjanak a támogatási összeg MMK általi folyósításáig.

A banki költségek vállalása a jelen gazdasági helyzetben átgondolásra szorul. Ezért az MMK által támogatni vállalt kamat-és egyéb banki költségterhekkel kapcsolatos kockázat csökkentése érdekében a filmalkotásokra vonatkozó döntésekben foglalt összegekben egységesen a támogatási összeg 10%-ának megfelelő kamattámogatás kerül meghatározásra, amely az alap - legfeljebb 12 hónapos - futamidőre a teljes kamattámogatásnak minősül. Kamattámogatás a futamidő lejártát követően pályázat útján nyújtható, amennyiben a támogatási összeg folyósítása az MMK érdekkörében felmerülő okból nem teljesül.

A hitelnyújtási verseny érdekében az MMK 2009-ben szélesíteni kívánja a támogatásokat előfinanszírozó hitelintézetek körét. Az ezzel elérni kívánt cél, hogy a hitelintézetek az eddigiekhez képest is hatékonyabb, egyszerűbb eljárás keretében biztosítsák a támogatási összegek folyósítását, jobb együttműködést kínálva mind a támogatottak, mind az MMK számára.

Visszatérítendő támogatások alkalmazási körének szélesítése

Az MMK a 2009-ben kiírásra kerülő pályázatokban az eddigiekhez képest szélesebb körben, ugyanakkor szigorított szabályokkal nyújt visszatérítendő támogatásokat. A visszatérítendő támogatások nyújtása az európai támogatók között is bevett gyakorlat.

A visszatérítendő támogatások megítélésénél az MMK a visszafizetés fedezetét, megtérülésének lehetőségét, valamint a korábban nyújtott visszatérítendő támogatások rendezését fokozottan figyelembe veszi.

A befolyó visszatérítendő támogatásokkal az MMK a támogatási forrásokat kívánja bővíteni.

Tartalékkeret képzése filmalkotásoknál

Az MMK által nyújtott támogatások összegének 5%-áig a filmelőállítók tartalékkeret képzésére kötelezettek, amelyek az előre nem tervezhető költségek fedezetére szolgának és kizárólag a pályázati kiírásokban meghatározott körben felhasználhatók.

A tartalékkeret a filmalkotások biztonságos elkészítését hivatott elősegíteni.

Befejezési garancia filmalkotásoknál

A befejezési garancia intézményének bevezetése a magas költségvetésű, illetve az összköltségvetéshez képest jelentős MMK-támogatással megvalósuló filmalkotások biztonságos elkészítését valamint az állami források kihelyezése kockázatának csökkentését szolgálja.

A befejezési garancia 2009-ben kerül bevezetésre és a tapasztalatokhoz képest kerül majd felülvizsgálatra.

A befejezési garanciát nyújtó pénzügyi vállalkozásokkal való együttműködésben az MMK a filmalkotók érdekeinek védelmét érvényesíteni kívánja.

Elektronikus iratbeadás

A pályázók és az MMK költségeinek csökkentése érdekében az MMK a papíralapú iratbeadást fokozatosan a korszerűbb és költséghatékonyabb elektronikus úton való iratbeadással kívánja felváltani.

Tekintettel arra, hogy ez az MMK részéről beruházást és a pályázók részéről jártasság megszerzését igényli, elsőként két pályázatnál kerül próbaként bevezetésre (kamattámogatási pályázat, koprodukciós pályázat, egyes filmterjesztési pályázatok), egyelőre a papíralapú iratbeadással együtt.

Várhatóan a 2009. második félévétől kiírandó pályázatok már egységesen elektronikus iratbeadást tartalmaznak majd, a most bevezetett intézkedés tapasztalatai alapján.

2. A filmszakmai érdekek érvényesítésével összefüggő rendelkezések

Filmszakmai tartozások csökkentésével kapcsolatos intézkedések

A filmgyártási támogatásokkal való végső elszámolás elfogadásának, így a támogatási cél megvalósítása nyugtázásának új feltétele, hogy a támogatott filmelőállító a gazdasági kiértékelés során igazolja, hogy a filmalkotással kapcsolatos valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette.

A filmalkotással kapcsolatban felmerült költségek közvetett támogatással érintett körének teljesítésére vonatkozóan az MMK elfogadja a KÖH Filmiroda Igazgatóság igazolását. A közvetett támogatással nem érintett filmgyártási költségekre vonatkozóan az MMK kifizetési bizonylatok benyújtását kéri, könyvvizsgáló által történt ellenjegyzéssel.

A támogatás mindaddig nem zárható le, ameddig a filmelőállítónak a támogatott filmalkotással kapcsolatban lejárt fizetési kötelezettsége áll fenn.

A kontrolling szervezet feladatának bővítése

A kontrolling szervezet az elszámoláson és filmszakmai ellenőrzésen kívül tanácsadást is nyújt a támogatottaknak a módosított MMK eljárási szabályok és a módosított mozgóképtörvényi szabályok megfelelő alkalmazása érdekében. A kontrolling szervezet feladatának tekinti a támogatási célok gazdaságos és jogszerű megvalósításának elősegítését is.

3. A módosított mozgóképtörvényhez igazodó rendelkezések

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 2008. évi módosításait az MMK 2009. január 1-től köteles alkalmazni (2008-ban a 2007. évi pályázatok alapján történt a támogatások nyújtása).

Az ún. kulturális teszt alkalmazása

Az Mktv. 12/A.§ és 12/B.§ továbbá az Európai Bizottság vonatkozó határozata alapján filmgyártási, filmterjesztési, filmgyártás-előkészítési és filmterv-fejlesztési támogatás kizárólag a törvényben meghatározott kulturális követelményeket teljesítő filmalkotásoknak nyújtható.

A filmgyártási és filmterjesztési támogatások esetében a kulturális követelmények teljesítését a KÖH Filmiroda Igazgatóság, a filmgyártás-előkészítési és filmterv-fejlesztési támogatások esetén az MMK igazolja. Az MMK igazolása a KÖH Filmiroda Igazgatóság honlapján megtalálható kulturális teszt pályázók általi kitöltése és benyújtása alapján történik.

Intenzitási szabályok alkalmazása

Az Mktv. 13.§-a a korábbiakhoz képest megváltozott támogatás-intenzitási szabályokat tartalmaz, az MMK ezen szabályok figyelembe vételével köteles meghatározni a filmalkotásokhoz általa nyújtott támogatások mértékét. Az intenzitási szabályok betartását a KÖH Filmiroda Igazgatóság vizsgálja.

Budapest, 2009. április 9.

Grunwalsky Ferenc

az MMK Kuratóriumának elnöke


Az MMK Kuratóriuma az új pályázati rendelkezések kapcsán nyitott a párbeszédre: amennyiben a pályázóknak kérdésük van a pályázati rendelkezések kapcsán, itt a fórumban feltehetik azokat, a jövő hét folyamán választ kapnak rá.